Postcard, Mary Sinton Leitch to J. J. Lankes, November 21, 1947 (Ms2017-001)